یکی از مهمترین مباحث در سیاست­گذاری و برنامه­ ریزی کشورهای جهان،

موضوعات مرتبط با انرژی و میزان مصرف آن در بخش ­های مختلف می­ باشد. انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید و ماده اولیه مورد نیاز

در مصرف نهایی، از نظر اقتصادی دارای اثرات قابل توجهی است و نفت و فرآورده­ های نفتی کماکان مهمترین

تامین کننده انرژی در جهان هستند. از آنجایی که بخش انرژی زیر بنای اصلی توسعه به شمار می رود، مقدار

مصرف حامل­ های انرژی نقش بسزایی در فعالیت بنگاه­ های تولیدی ایفا می­ کند. در ایران به ویژه پس از اجرای

طرح هدفمندی یارانه­ ها، به چگونگی مصرف انرژی در بخش­ های مختلف اقتصادی و اجتماعی بخصوص بنگاه­ های

 تولیدی توجه خاصی شده است.انواع انرژی: انرژی خورشیدی، انرژی سوخت گیاه.....

Copyright 2010 GSI