ردیف عنوان دوره    زمان برگزاری زمان برگزاری آزمون        مدت دوره    گروه هدف
 1 کارگاه آموزشی مبانی ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از فساد                                                                                                         1395/09/03                                    .........                                4 ساعت              سلامت                    
2 راه های پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی و عروقی  1395/04/22, 1395/04/20              
                          
......... غیر حضوری سلامت
3 بهداشت حرفه ای و خطرات تهدید کننده سلامت کارکنان اداری        1394/03/01                        .......... غیر حضوری ایمنی
4          

 

Copyright 2010 GSI