تابلو اعلانات

                             شعار سال 2017  سازمان بین المللی  کار به مناسبت روز جهانی ایمنی و بهداشت

         ″ جمع آوری و استفاده بهینه از پرونده های ایمنی و بهداشت حرفه ای ،

                       راهی برای ارتقاء فرهنگ پیشگیری از خطر

 

 .....................................................................................................................................     

 

 

                                                                      

 

 
اخبار و رویدادها
Copyright 2010 GSI